Nome completo *
Teléfono
Correo electrónico *
Tipo de consulta *
   
Plantéxenos con detalle a sua consulta

Dacordo co establecido pola Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consinto que estos datos sexan incluidos nun ficheiro do que é titular Orlando Conde e poidan ser empregados para a prestación do servizo solicitado, e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderá exercitar no enderezo de Orlando Conde Vázquez en Travesa do Restollal, 1-A, baixo - Santiago de Compostela, CP 15702; A Coruña.


Acepto a Política de privacidade

 

Osteopatía | Fisioterapia | Localización | Currículo | Contacto
Ver esta página en Castellano